Almindelige betingelser

Hvis ikke andet er aftalt, så gælder vores “Almindelige betingelser for levering af ydelser og tjenester” i alle forhold.

THYBORØN STEVEDORE’S ALMINDELIGE BETINGELSER

1 Definitioner
1.1 Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:
1.2 TSAS: Ved TSAS forstås Thyborøn Stevedore A/S.
1.3 Ordregiver: Ved Ordregiver forstås den, som har indgået aftale med TSAS.
1.4 Gods: Ved Gods forstås alle tænkelige former for varer, udstyr, materiale samt containers med eller uden last, paller, eller andre transportindretninger eller lignende objekter i videste forstand.
1.5 Farligt Gods: Ved Farligt Gods skal blandt andet forstås Gods, som skal behandles på en måde, der efter omstændighederne kræver sagkundskab; særlig omhu; overholdelse af privatretligt og/eller offentligretligt udviklede handlingsnormer; og/eller kræver brug af speciel udrustning etc. for at undgå risiko eller fare for personer, ting eller miljø.
1.6 Opgave: Ved Opgave forstås et eller flere opdrag eller tiltag, som generelt falder ind under eller konkret relaterer sig til havnearbejde og stevedoring, herunder, men ikke begrænset til
a) håndtering i videste forstand af Gods, herunder bl.a. lastning og losning; pakning og mærkning, test, klargøring, surring, trimning, sikring og sortering; samt transport på kaj og på alle øvrige anvendte områder;
b) indfrysning, oplagring, lagerstyring og drift af lagerhotel, samt enhver godshåndtering i forbindelse hermed, som anført i punkt a); og
c) alle andre opdrag og tiltag overhovedet, som TSAS har forudsat at være omfattet af den konkrete aftale.
1.7 Udlevering: Ved Udlevering forstås det forhold, at TSAS overdrager Godset til den, der fremstår som berettiget til at modtage dette, eller stiller Godset til dennes disposition.

2 Aftalegrundlag
2.1 Disse almindelige handelsbetingelser er gældende for enhver Opgave, der udføres af TSAS, med mindre andet aftales særskilt og bekræftes skriftligt af TSAS.
2.2 Har TSAS i stedet påtaget sig forpligtelser, som ligger uden for anvendelsesområdet af disse Almindelige Betingelser, men inden for anvendelsesområdet af Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2015 (NSAB 2015), skal disse bestemmelser finde anvendelse ifølge deres indhold.

3 Priser
3.1 Alle angivne priser er angivet i danske kroner, og er ekskl. skatter og afgifter, herunder moms.
3.2 Alle priser i prislister eller lignende er alene vejledende.
3.3 Priser i tilbud og ordrebekræftelser, som baserer sig på udenlandsk valuta, er afgivet med forbehold for ændring i kursforhold samt afgifter og told. Ændringer i valutakurser samt pålagte afgifter og pålagt told viderefaktureres til køber.
3.4 TSAS er berettiget til at viderefakturere dokumenterede prisstigninger som følge af ændringer i valutakurser, fragt, skatter og moms, afgifter, told og lignende. Medmindre TSAS har modtaget særlige skriftlige oplysninger fra Ordregiver vedrørende Opgavens eller assistancens karakter og omfang, er TSAS pris baseret på dennes egne forudsætninger, herunder
a) en sædvanlig håndtering af alment gods pakket i overensstemmelse med almindelig praksis,
b) udførelse af Opgaver eller assistance i sædvanlige holdstørrelser med det i den pågældende havn sædvanligt benyttede grej og indenfor normal arbejdstid, med
c) mulighed for en kontinuerlig udførelse af Opgaven uden afbrydelse, der skyldes vejrliget, transportmidlets indretning, manglende klargørelse eller lignende hindringer.
3.5 Arbejde, der ligger udover, hvad der udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, eller udover hvad TSAS bevisligt måtte forvente ved prisens afgivelse skal betragtes som ekstraarbejde, for hvilket TSAS har krav på særskilt vederlag. Det samme gælder, dersom TSAS’ opdrag besværliggøres, forsinkes eller fordyres af forhold, som TSAS ikke har indflydelse på.
3.6 TSAS har krav på godtgørelse for sine dokumenterede udlæg.

4 Betalingsbetingelser
4.1 TSAS’s tilgodehavende for udførte Opgaver og anden assistance forfalder til betaling netto 8 dage.
4.2 Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen.
4.3 Enhver forsinket betaling anses for væsentlig misligholdelse af aftalen. TSAS er som følge heraf berettiget til at standse enhver Opgave og frigøre sig for ethvert kontraktligt forhold og forpligtelse.
4.4 Ordregiver er ikke berettiget til at foretage nogen form for modregning for noget beløb i TSAS’s tilgodehavender.

5 Sikkerhedsstillelse
5.1 TSAS kan kræve forudbetaling eller kræve, at Ordregiver stiller en betryggende sikkerhed for TSAS’s tilgodehavende vedrørende ubetalte fakturaer, igangværende uafregnede Opgaver eller ethvert andet krav. Sikkerheden stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.
5.2 Indtil krævet forudbetaling eller sikkerhedsstillelse har fundet sted, er TSAS berettiget til uden forudgående varsel at indstille igangværende Opgaver eller assistance.

6 Panteret m.v.
6.1 TSAS har tilbageholdsret samt pant i Gods, dokumenter, kontanter m.v., som er under TSAS kontrol, for såvel alle krav og omkostninger, der relaterer sig hertil, herunder for vederlag og lagerleje; som for alle TSAS øvrige fordringer på Ordregiver. Dette gælder uanset om disse krav og fordringer er konnekse eller ej og uanset om de vedrører andre Opgaver eller anden assistance, som TSAS har udført for Ordregiver.
6.2 Betales TSAS’ tilgodehavende forfaldne fordringer ikke, og er der gået mindst 14 dage efter TSAS afsendelse af rykkerskrivelse, er TSAS berettiget til uden rettens mellemkomst på betryggende måde enten ved offentlig auktion eller ved udbud til relevante købere at lade sælge så meget af Godset, at TSAS tilgodehavende dækkes. TSAS skal så vidt muligt give Ordregiver underretning om iværksættelse af en sådan fremgangsmåde.

7 Ordregivers forpligtelser og ansvar ved udførelse af Opgaven
7.1 Ordregiver skal give TSAS alle de instruktioner og oplysninger, der kan være nødvendige eller hensigtsmæssige for Opgavens eller assistancens udførelse. Ordregiver skal herunder i god tid blandt andet forsyne TSAS med oplysninger om
a) Godsets art, vægt og volumen,
b) særlige forholdsregler, som er nødvendige i forbindelse med Opgavens udførelse,
c) laste- og/eller losseplaner,
d) øvrige relevante forhold, herunder oplysning om sådanne særlige forholdsregler, som skal iagttages for at beskytte personer, miljøet og TSAS’s eller tredjemands ejendom mod Godsets eventuelle skadegørende virkning.
7.2 Omfatter Opgaven lagerhotel, oplagring eller opbevaring af Gods for en kortere eller længere periode, er Ordregiver tillige ansvarlig for at give TSAS alle relevante instruktioner vedrørende eventuelle særlige oplagrings- og opbevaringsforhold, herunder temperaturforhold, lysforhold og luftfugtighed, som måtte være påkrævet ved oplagringen/opbevaringen af det pågældende Gods.
7.3 De i pkt. 7.1. og 7.2. nævnte instruktioner og oplysninger skal gives ved direkte separat skriftlig meddelelse til TSAS. Meddelelse på ladesedler og lignende anses ikke for tilstrækkelig.
7.4 Dersom Ordregiver ikke opfylder sine forpligtelser ifølge pkt. 7.1. og 7.2. er TSAS berettiget til uden notits og for Ordregivers regning og risiko, at tage alle de forholdsregler, som forholdene måtte kræve for at afværge skade på person, ting eller miljø. Hvis det anses for nødvendigt, kan TSAS således lade Godset bortfjerne, tilintetgøre, uskadeliggøre eller sælge i henhold til reglerne i pkt. 6.2.
7.5 Ordregiver er objektivt ansvarlig over for TSAS for enhver skade og tab, som denne måtte lide på person, ting eller miljø som følge af brud på bestemmelser eller principper om Farligt Gods.
7.6 Omfatter Opgaven Farligt Gods, indestår Ordregiver over for TSAS for, at TSAS i god tid modtager alle relevante oplysninger ifølge de til enhver tid gældende konventioner, regler og forskrifter vedrørende Farligt Gods. Herunder indestår Ordregiver over for TSAS for, at alt Farligt Gods er pakket, mærket, emballeret og klassificeret ifølge de gældende konventioner, regler og udviklede handlingsnormer. Ordregiver indestår endvidere for, at alle nødvendige myndighedstilladelser er til stede.
7.7 Ordregiver skal i god tid give TSAS oplysning om, i hvilket omfang transportmidlet eller transportindretningen medtager Farligt Gods. Ordregiver skal i så fald oplyse om Godsets art, klassificering og behandling. Dette gælder, uanset om det Farlige Gods alene er i transit. Ordregiver skal endvidere sørge for, at de for den pågældende havn gældende bestemmelser og normer vedrørende Farligt Gods er overholdt.
7.8 Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers forpligtelse at sikre, at Godset er pakket og mærket i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og sædvaner; og således, at det kan modstå håndtering samt vind og vejr.
7.9 Det er Ordregivers opgave at sikre, at arbejdsforholdene på transportmidlet, herunder ventilations-, lys-, fortøjnings- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er forskriftsmæssige og konkret velfungerende.

8 Særlige bestemmelser vedrørende oplagring
8.1 Det påhviler Ordregiver at give TSAS skriftlig meddelelse om art og kvantum af varer, der oplægges/ønskes udleveret. Medmindre Ordregiver samtidig giver skriftlig instruktion om, at han ønsker varer behandlet på en bestemt måde, vil varen blive behandlet, således om en vare af den opgivne art eller frysehusets skøn fagligt korrekt bør behandles. TSAS kan herefter ikke gøres ansvarlig, uanset om den valgte fremgangsmåde viser sig at være uhensigtsmæssig.
8.2 TSAS påtager sig kun ansvar for antallet af indleverede colli, og ikke for varens vægt. Såfremt TSAS løbende tilsender Ordregiver oversigt over de på frysehuset oplagrede varer, skal denne oversigt gælde som endeligt bevis for det oplagte kvantum, medmindre Ordregiver inden 8 dage efter modtagelsen af den enkelte oversigt fremsætter indsigelse mod rigtigheden. Hele paller og lignende vil ikke blive nedbrudt med henblik på kontrol, medmindre TSAS finder særligt grundlag herfor. Nedbrydning og opbygning af paller m.v. sker da for Ordregivers regning. TSAS er uden ansvar for skader opstået på grund af dårlig eller uhensigtsmæssig emballering. TSAS har ret til at foretage emballering eller om-emballering for Ordregivers regning, såfremt offentlige myndigheder stiller krav herom, eller det på grund af varens beskaffenhed skønnes påkrævet. TSAS skal dog så vidt muligt underrette Ordregiver, inden dette sker.
8.3 TSAS har ret – men ikke pligt – til at kontrollere indleverede varers kvalitet, emballage, mærkning og temperatur. Både TSAS og Ordregiver er dog ubetinget forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler, der er fastsat af de relevante offentlige myndigheder. Ved indlevering skal varen eller dennes emballage være mærket på en sådan måde, at den klart adskiller sig fra andre lignende varer. TSAS er berettiget til, for Ordregivers regning, at foretage sådan mærkning, såfremt Ordregiver ikke selv har draget omsorg herfor. TSAS er uden ansvar for rigtigheden, tydeligheden og holdbarheden af de stempler, der måtte være påført varer og emballage ved indlagringen. Ordregiver har det fulde ansvar for, at oplysninger i attester og eksportpapirer opfylder modtagerlandets krav. Ildelugtende og fordærvede varer modtages ikke. Varepartier af usædvanlig karakter og beskaffenhed afvises.

9 Forsikring
9.1 TSAS er ikke forpligtet til at forsikre Godset, hverken for sin egen eller for Ordregivers regning.
9.2 I relation til oplagret Gods har TSAS dog tegnet forsikring for så vidt angår skader som følge af udstrømning af ammoniak eller anden kølevæske. Ordregiver er selv ansvarlig for at tegne forsikringer dækkende øvrige skadestilfælde.
9.3 Ordregiver er forpligtet til at tegne forsikring for skader, som Godset kan påføre personer, ting eller miljø. Ordregiver skal på TSAS opfordring dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft.

10 Opsigelse
10.1 Aftalen mellem Ordregiver og TSAS omfatter den periode, som parterne har vedtaget eller forudsat som gældende. Dersom aftalen er indgået for en ikke nærmere specificeret eller forudsat periode, kan den opsiges af hver part med mindst 30 dages skriftlig varsel til udgangen af en måned.
10.2 Ordregiver er forpligtet til at afhente Godset inden opsigelsesfristens udløb.

11 TSAS’ ansvar
11.1 TSAS er pligtig at tage vare på Godset fra det tidspunkt, hvor TSAS overtager Godset hos denne og indtil udlevering.
11.2 TSAS er til enhver tid berettiget til at lade Opgaven eller anden assistance udføre helt eller delvist af tredjemand, for hvem TSAS i så fald hæfter.
11.3 TSAS er ansvarlig for tab som følge af bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af Godset, såfremt
a) det godtgøres, at forholdet, som har forårsaget bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen, indtraf i det tidsrum, hvor TSAS havde Godset i sin varetægt (herunder i forbindelse med oplagring) ifølge pkt. 11.1, og
b) det godtgøres, at bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse udvist af TSAS eller nogen, for hvem TSAS hæfter.
11.4 TSAS er ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset, som er forårsaget af strejke, lockout, blokade, boykot af enhver art, uanset om TSAS selv er part i konflikten.
11.5 Tilladelig og ansvarsfri bortkomst, beskadigelse og forsinkelse foreligger desuden såfremt årsagen til sådanne situationer er upåregnelige vejrmæssige forhold, leveringsændringer samt tilfælde af force majeure.

12 Ansvarsbegrænsning
12.1 TSAS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
12.2 I det omfang TSAS er ansvarlig for skader, forsinkelse m.v., kan TSAS’ samlede ansvar ikke overstige 6.000 kr. pr. kolli, eller 18 kr. pr. kg. Gods, dog maksimalt 220.000 kr. inkl. renter og omkostninger.
12.3 Såfremt TSAS pålægges erstatningsansvar, er Ordregiver forpligtet til at skadesløsholde TSAS i samme udstrækning, som TSAS’s ansvar er begrænset ved nærværende Almindelige Betingelser.
12.4 TSAS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af Opgaven i tilfælde af force majeure. Eksempler på force majeure er strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokade, ildsvåde, restriktioner af enhver art, eller andre forhold, der ligger uden for TSAS’s kontrol. Ordregiver kan ikke på grund af sådanne forhold ophæve aftalen og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art.
12.5 Dersom TSAS foranlediget af et krav rejst uden for kontrakt måtte pådrage sig et erstatningsansvar, som går videre end bestemmelserne i disse Almindelige Betingelser, skal Ordregiver skadesløsholdelse TSAS for differencen.

13 Reklamation og forældelse
13.1 Dersom Ordregiver vil holde TSAS erstatningsansvarlig for skade, bortkomst eller forsinkelse af Godset eller for anden skade, skal Ordregiver give TSAS skriftlig meddelelse herom straks efter, at Ordregiver opdagede eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til erstatningskravet. Giver Ordregiver ikke straks sådan meddelelse, er kravet bortfaldet.
13.2 Uanset det i pkt. 13.1 anførte skal erstatning for forsinkelse kun betales, hvis TSAS, inden 21 dage efter udlevering har fundet sted, har modtaget skriftlig meddelelse om, at Ordregiver vil påberåbe sig et erstatningsansvar.
13.3 Ethvert krav mod TSAS skal anses for forældet, når der er gået mere end 10 måneder regnet fra de i pkt. 13.4 nævnte tidspunkter. Fristen afbrydes ved en rettidig aftale om fristforlængelse eller ved rettidigt anlæg af retssag.
13.4 Ved beskadigelse eller delvis bortkomst af Godset beregnes den i pkt. 13.3 nævnte forældelsesfrist fra Udlevering har fundet sted. Ved forsinkelse, bortkomst af alt Gods eller anden skade beregnes forældelsesfristen fra det tidspunkt, hvor skaden tidligst kunne konstateres.

14 Tvister og værneting
14.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved Retten i Holstebro og i henhold til dansk ret.

Thyborøn, januar 2024