Almindelige betingelser

Hvis ikke andet er aftalt, så gælder vores “Almindelige betingelser for levering af ydelser og tjenester” i alle forhold.

Almindelige betingelser for levering af ydelser og tjenester 2020

Herværende betingelser skal være gældende ved enhver form for leverance af ydelser og tjenester fra Thyborøn Stevedore og er gældende, med mindre andet er specifik og skriftlig aftalt imellem Thyborøn Stevedore og Kunden.

Ved Kunden forstås den ordregivende virksomhed eller dennes repræsentant.

Ved gods forstås enhver genstand der håndteres, flyttes eller opbevares af Thyborøn Stevedore A/S, som følge af den med Kunden indgåede aftale.

Priser

Alle priser er angivet excl. skatter og afgifter, herunder moms.

Alle priser er angivet i danske kroner, med mindre andet er aftalt.

Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, afregnes alle former for ydelser ifølge Thyborøn Stevedores, til enhver tid gældende, prisliste.

I de tilfælde hvor der er indgået en forhåndsaftale om pris, skal alt arbejde der ligger ud over hvad der udtrykkelig er aftalt, betragtes som ekstraarbejde og derfor honoreres særskilt. Det samme gælder, hvis Thyborøn Stevedores arbejde forsinkes eller besværliggøres af forhold som Thyborøn Stevedore ikke har indflydelse på.

Thyborøn Stevedore har krav på godtgørelse af alle dokumenterede udlæg.

Det er kundens pligt at betale den af Thyborøn Stevedore forlangte pris, med mindre Kunden kan dokumentere, at den er åbenlys urimelig. Gør Kunden ikke straks indsigelser vedrørende den forlangte pris, anses den forlangte pris som værende rimelig.

Thyborøn Stevedores betalingsbetingelser er netto 8 dage, med mindre andet er aftalt.

Panteret

Thyborøn Stevedore har ret til at tilbageholde og tage pant i enhver form for gods eller værdigenstand for enhver fordring Thyborøn Stevedore må have på Kunden. Dette gælder uanset om fordringen vedrører den foreliggende opgave eller enhver anden opgave Thyborøn Stevedore har udført for Kunden.

Kundens pligter og ansvar

Det er kundens pligt at videregive alle oplysninger vedrørende arbejdets og godsets art til Thyborøn Stevedore, herunder:

  • Godsets beskaffenhed, vægt, volumen, forpakning etc.
  • Særlige forhold f.eks farlig gods eller andet af relevans for arbejdets udførelse.
  • Forholdsregler nødvendige for at beskytte personer, miljø, anden mands ejendom etc.
  • Laste og losse planer.
  • Alle informationer nødvendige for oplagring eller opbevaring af godset for en kortere eller længere periode.

Det er Kundens ansvar at godset er pakket, mærket og klassificeret i henhold til lokale og internationale myndighedskrav, herunder at alle myndighedsgodkendelser er til stede.

Det er ligeledes Kundens ansvar, at alt udstyr, herunder kæder, stropper, løfteåg og kraner der stilles til Thyborøn Stevedores rådighed, opfylder gældende myndighedskrav.

Hvis Thyborøn Stevedore bliver bekendt med forhold, som ikke er oplyst af kunden er Thyborøn Stevedore for kundens regning berettiget til at tage alle de forholdsregler der er nødvendige for, at afværge skade på personer, ting eller miljø. Herunder at lade godset bortskaffe.

Kunden har ansvar for, at alt gods er forsikret.

Hvis Kunden ønsker at gøre erstatningskrav gældende overfor Thyborøn Stevedore, er det kundens pligt at give Thyborøn Stevedore skriftlig meddelelse herom, straks efter at Kunden opdagede eller burde have opdaget det forhold der giver anledning til kravet.

Thyborøn Stevedores pligter og ansvar

Thyborøn Stevedore er ansvarlig for godset fra det øjeblik det overdrages, til det øjeblik det igen udleveres. I den periode er:

  • Thyborøn Stevedore ansvarlig for tab som følge af beskadigelse eller forsinkelser af godset, hvis tabet skyldes fejl eller forsømmelser udvist af Thyborøn Stevedore.
  • Thyborøn Stevedore ansvarlig for skade på personer, anden mands ejendom eller miljø som følge af fejl eller forsømmelser udvist af Thyborøn Stevedore.

Ovennævnte ansvar bortfalder i tilfælde af strejke, lockout eller i tilfælde af force majeure.

Det samlede erstatningsansvar kan ikke overstige de herunder nævnte værdier.

Ansvarsbegrænsning

Den maksimale erstatning kan ikke overskride DKK 5.600,- pr kolli, eller DKK 17,- pr kg gods.

Den maksimale erstatning pr. begivenhed kan ikke overskride DKK 210.000 incl. renter og omkostninger.

I det tilfælde hvor flere kunder lider tab ved en og samme hændelse, er den maksimale samlede erstatning til samtlige skadelidte DKK 4.000.000 inklusive renter og omkostninger.

Thyborøn Stevedores ansvar skal ikke være mere vidtrækkende, end Kundens ansvar overfor tredjemand.

Ethvert ansvar bortfalder/ forældes hvis Kunden ikke reklamerer skriftlig senest 21 dage efter godset er udleveret af Thyborøn Stevedore.

Tvist

Enhver tvist imellem Thyborøn Stevedore og Kunden afgøres ved retten i Holstebro i henhold til gældende dansk lovgivning.

2020/01/09 – LJ